Strategia

OPKOn painopisteet

OPKON PAINOPISTEET

Toimintamme nousee yhdistyksen tarkoituksen ja oppiperustamme mukaisesti Raamatun pohjalta, josta käsin määrittyvät painopisteemme: luterilainen raamattuopetus, yhteyden rakentaminen ja tavoittava työ niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

 

 

I Luterilainen raamattuopetus

Jumalan sana synnyttää ja vahvistaa uskoa Jeesukseen Kristukseen (Room. 10:13-17). Siksi Raamatun opettamisen elämään soveltaen tulee olla toimintamme keskuksessa. Vastaamme aikamme haasteeseen käyttää monipuolisia työtapoja Raamatun opettamisessa Kristus-keskeisyydestä tinkimättä. Opetamme Raamattua kunkin ikäryhmän kehitystason mukaisesti.

 

Uskomme, että luterilaisen uskonnäkemyksen esiin nostamat Raamatun aarteet osoittautuvat kestäviksi niin elämässä kuin kuolemassakin. Vastapainona postmodernille sirpaleisuudelle on tärkeää löytää OPKOn omasta teologisesta perinnöstä ne aarteet, jotka kantavat meitä.

 

Siksi tahdomme julistaa lakia ja evankeliumia. Evankeliumin vapauttavan julistuksen pohjalta kehotamme hyviin töihin ja vastuuseen. Sana, kaste ja ehtoollinen ovat todellisia armonvälineitä, joiden kautta Jumala synnyttää henkilökohtaisen uskon ja vahvistaa sitä.

 

Ihminen on yhtä aikaa syntinen ja vanhurskas. Ristin teologia ohjaa lohdulliseen jumalasuhteeseen: elämästä ei tarvitse tehdä menestystarinaa, jotta voi uskoa olevansa Jumalan oma. Hän on kanssamme myös ristissä ja vastoinkäymisissä.

 

 

II Yhteyden rakentaminen

Raamatun mukaan uskoa eletään todeksi kristittyjen yhteydessä (Apt 2:42). Kristityt ovat yhtä Kristuksessa (Ef. 4:15-16). Tässä yhteydessä jokaisella jäsenellä on oma paikkansa ja tehtävänsä. OPKO on yhteisö, jossa voi juurtua kiinni Kristukseen ja jossa rohkaistaan löytämään lahjojensa mukainen palvelutehtävä sekä varustetaan ja koulutetaan siihen. Näin kasvetaan vastuuseen Jumalan valtakunnan työssä. Kristittyjen erilaisuus on rikkaus ja voimavara.


OPKO on yhteisö, jossa eri tavalla rikkinäiset ihmiset voivat tulla kohdatuksi omana itsenään. Terve yhteisöllisyys hoitaa ja eheyttää. Yhteisöllisyyttä voi edistää tekemällä asioita yhdessä, pyrkimällä vuorovaikutteisuuteen yleisissä opetustilanteissa, käyttämällä pienryhmiä, ihmisten oman historian ja kokemusten vakavasti ottamisella sekä antamalla sielunhoitoa ja henkilökohtaista aikaa opiskelijoille ja koululaisille. Tavoitteena on, että OPKO antaa eväitä löytää seurakunta- ja messuyhteys opiskelujen aikana ja sen jälkeen.

 

OPKO on rukoileva yhteisö. Rukous on keskeinen osa kaikkea toimintaamme. Rukousten kautta kannamme toisiamme Jumalan eteen ja pyydämme, että työmme kantaisi hedelmää ja Jumalan valtakunta leviäisi opiskelijoiden ja koululaisten keskuudessa.

 

 

III Tavoittava työ kotimaassa ja ulkomailla

Vapahtajamme on kehottanut julistamaan evankeliumia kaikille kansoille (Matt. 28:18-20). Kristittyjen yhteinen todistus nousee raamattuopetuksen ja yhteisöllisyyden pohjalta ja se on olennainen osa elävää kristillisyyttä. OPKO rohkaisee, varustaa ja lähettää opiskelijoita ja koululaisia kertomaan evankeliumia eteenpäin. Meidän tulee etsiä tälle ajalle relevantteja ihmisten kohtaamisen ja evankeliumin kertomisen muotoja. Annamme evankelioinnissa sijaa dialogille: uskomme että vuorovaikutteinen lähestymistapa antaa ihmisille aikaa ja tilaa pohtia elämäänsä ja sen suuntaa. Dialogi ei ole kuitenkaan itseisarvo, vaan todistus Kristuksesta tulee olla mukana. Suuri haaste on löytää evankeliumin eteenpäin vieminen sekä valtakunnallisesti että paikallisissa yhteisöissä. Sen eteenpäin viemisestä ei saa tehdä kuitenkaan ahdistavaa pakkoa. Evankeliumin sanoma on iloinen ja vapauttava.

 

Toimimme sen eteen, että OPKOssa mukana olevat löytävät paikkansa lähetystyössä joko lähtijöinä tai lähettäjinä. Lähetystyöhön sopii sama perusperiaate kuin evankeliointiinkin: kun saa omistaa jotakin hyvää, siitä tahtoo kertoa muillekin. Siksi lähetyskasvatus on mukana toimintamme kaikilla tasoilla.

 

Uskon puolustaminen eli apologia on osa tavoittavaa työtä. Parhaimmillaan se toimii esievankelioivana: se voi poistaa älyllisiä esteitä uskomisen tieltä. Sen avulla osoitetaan, että kaikki maailmankuvat perustuvat uskomuksiin. Älyllinen ajattelu ja kristillinen usko eivät ole ristiriidassa keskenään, mutta usko myöntää järjen rajat. On tutkittava millainen on se aika, jossa elämme, jotta voisimme kertoa evankeliumin kulttuurisesti relevantilla tavalla ja tuntea aikamme vallitsevat ajatusvirtaukset.

 

Opiskelijatyö

OPISKELIJATYÖ

 

Opiskelijatyössä keskeisimpänä haasteena on nyt ja lähitulevaisuudessa yhä kattavampi opiskelijoiden tavoittaminen. Entistä harvemmilla opiskelijoilla on seurakuntanuoritausta, ja myös seurakuntataustaisilla kristillisen uskon ja Raamatun tuntemus on usein varsin ohutta. Toimintamme ei siksi voi rakentua sen varaan, että kokoamme vain jo valmiiksi uskovia opiskelijoita. Evankelioimistyö on toimintamme keskuksessa. Tavoittavan työn tulee kohdata opiskelijat siellä missä nämä ovat. Työn painopisteen tulee siirtyä enemmän oppilaitoksiin, opiskelijaboksien oville ja internetiin. Internet on yhä merkittävämpi todellisuuden hahmottamisen väline, minkä vuoksi se tulisi nähdä keskeisenä lähetyskenttänä opiskelijatyössä. Sen kautta meidän on mahdollista tavoittaa varsin edullisesti myös ne opiskelijat, jotka asuvat paikkakunnilla, joilla ei ole lainkaan OPKOn toimintaa. Internetin käyttökelpoisuus työssämme tulee selvittää ja suunnata resursseja sen mukaisesti.


Keskeinen osa tavoittavaa työtä on uskonasioista kiinnostuneen opiskelijan johdattaminen omakohtaiseen uskoon ja kristittyjen yhteyteen niin, että hän pääsee juurtumaan kristilliseen uskoon ja kasvamaan uskossaan. Nykyopiskelijoiden vieraantuminen kristinuskosta näkyy siinä, että uskoon juurtuminen kestää yhä pidemmän aikaa. Osa vastuunkantaja- ja työntekijäresursseistamme tulee suunnata sen pohtimiseen, kuinka tämän ajan opiskelijaa voi tukea ja opastaa tuossa juurtumisvaiheessa. Opiskelijailtojen opetuksissa ja raamattupiireissä tulee huomioida myös etsijät, uskossaan nuoret sekä kristinuskon tuntemuksessaan heikot opiskelijat. Oman toiminnan kehittämistä heille tulee harkita mahdollisuuksien mukaan.


Jotta kattavampi tavoittava työ voi käytännössä toteutua, opiskelijat tulee kouluttaa ja varustaa siihen. Evankelioimis- sekä ilosanomapiirikoulutusta kehitetään kursseista saatujen kokemusten ja palautteen pohjalta niin, että ne vastaavat tämän ajan opiskelijoiden tarpeita. Osa opiskelijatyöntekijöiden työvoimaresursseista tulee suunnata kurssien järjestämiseen ja kehittämiseen. Lisäksi kunkin paikkakunnan työntekijän tulee kutsua, rohkaista ja tukea opiskelijoita tavoittavaan työhön. Opiskelijoita kutsutaan ja koulutetaan kantamaan vastuuta koululaistyöstä yhteistyössä koululaistyöntekijöiden kanssa. Kehitämme vuosittaista koulutuskonferenssia opiskelijatyön merkittävimpänä valtakunnallisena tapahtumana, jonka kautta vastuunkantajien hengellistä identiteettiä vahvistetaan sekä heitä varustetaan ja rohkaistaan tehtäviensä hoitamiseen.


Merkittävin osa työstämme tapahtuu vapaaehtoisten opiskelijavastuunkantajien voimin. Työntekijän rooli on yhä enemmän olla rohkaisija, organisoija, kouluttaja, opettaja ja sielunhoitaja vastuunkantajille, jotka tekevät varsinaisen ruohonjuuritason työn. Työntekijän tulee huolehtia vastuutehtävien tasapuolisesta jakaantumisesta sekä vastuunkantajien jaksamisesta ja hyvinvoinnista.

 

Järjestömme talous perustuu vapaaehtoiselle kannatukselle, mikä tulee ottaa huomioon opiskelijatyön talouskasvatuksessa. Raja opiskelu- ja työelämän välillä muuttunee yhä häilyvämmäksi; suurin osa opiskelijoista työskentelee opintojen ohessa. Opiskelijoita tulee sitouttaa jo opiskeluaikana kantamaan taloudellista vastuuta ja kutsua heitä mukaan kannatusrenkaisiin.

 

Jatkamme säännöllistä opiskelijatoimintaa nykyisessä laajuudessaan. Opiskelijatyöntekijöiden työpanos keskitetään jatkossa opiskelijamäärältään suuriin kaupunkeihin. Talouden kohentuessa työntekijän työpanoksen lisäämistä harkitaan ensisijaisesti samalla paikkakunnalla, esimerkiksi lisäämällä vastuuta koululaistyöstä tai internet-sivuista uusien paikkakuntien lisäämisen sijaan. Kullekin työntekijälle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan täysiaikaista ja vakituista työtä. Tavoitteena on, että opiskelija- ja seniorivetoisten raamattupiirien verkosto levittäytyy maan kaikkiin opiskelijakaupunkeihin. Tavoitteen saavuttamiseksi raamattupiirityöstä vastaava työntekijä ja raamattupiirityön tiimi järjestävät piirien vetäjille koulutusta ja neuvontaa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koululaistyö

KOULULAISTYÖ

 

Koululaistyö jakaantuu kahteen osa-alueeseen. Rutturepputyö tarkoittaa varhaisnuorisotyötä, jota tehdään 10-14 vuotiaiden parissa ja nuorten työ 15-20 –vuotiaiden parissa tehtävää työtä. Koululaistyössä Raamattua opetetaan leireillä, koulu- ja seurakuntavierailuilla, nuorten illoissa, raamatunlukuohjelman kautta, kirjekursseilla, koululaistyön painetuissa julkaisuissa ja internetissä, raamattupiireissä, erilaisissa tapahtumissa ja sielunhoitotilanteissa. Perustoimintamme lisäksi järjestämme yhteistyötahojen, kuten Kirkkopalveluiden ja kirkkohallituksen, Pipliaseuran, sekä Raamattuopiston, kanssa joka toinen vuosi 5-6–luokkalaisille suunnatun Raamattuvisan, seuraavan kerran vuosina 2007-08.


Koululaistyössä tähdätään sekä tavoittavaan että kokoavaan toimintaan. Säännöllinen viikkotoiminta, leirit ja eri tapahtumat rakentavat kristittyjen välistä yhteyttä ja tähtäävät uskon syntymiseen ja siinä kasvamiseen. Rohkaisemme nuoria ja varhaisnuoria osallistumaan säännöllisesti messuihin. Kehitämme rippikoulua OPKOn toimintamuotona ja sen kautta ohjaamme mukaan nuorten toimintaan.


Koulu- ja seurakuntavierailujen kautta tavoitamme uusia koululaisia toimintamme piiriin. Tätä asiaa silmällä pitäen kehitämme koululais- ja opiskelijatyön välistä yhteistyötä. Perustamme paikkakuntakohtaisia opiskelijatiimejä kantamaan vastuuta koululaistyöstä. Koululaistyön tiimi vastaa työn organisoimisesta ja vapaaehtoisten koulutuksesta. Perustamme eri paikkakunnille kummiluokkia, joissa työntekijät ja opiskelijat vierailevat säännöllisesti. Tavoitteena on, että jokaiselle paikkakunnalle, jossa on OPKOn opiskelijatyötä, syntyisi myös nuorten toimintaa, kuten esimerkiksi nuorteniltoja ja -raamattupiirejä. Kehitämme muutenkin koululais- ja opiskelijatyön yhteistyötä. Hyödynnämme internetiä entistä enemmän koululaisten tavoittamisessa. Sekä varhaisnuorille että nuorille luodaan omat nettisivut.

 

Opetamme koululaisille, että lähetystyö on Jeesuksen lähetyskäskyn mukaisesti kristillisen seurakunnan tärkeä tehtävä. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme, muun muassa kesän varhaisnuorten Ruttureppu-leirillä.

 

Kussakin ikäryhmässä kutsumme uusia ihmisiä mukaan ja opetamme heille Jumalan sanaa. Ohjaamme nuoria mukaan OPKOn opiskelijatoimintaan. Yhteistyö seurakuntien ja koulujen työntekijöiden kanssa on tärkeää työn jatkuvuuden kannalta. Kehitämme jatkossa yhteistyötä Diakin, teologisen tiedekunnan ja OKL:n opiskelijoiden kanssa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska verksamheten

SVENSKA VERKSAMHETEN

 

Konkreta målsättningar för studentarbetet

Våra målsättningar för de kommande åren är att nå studerande som ännu inte tror, att utrusta de studerande som redan tror, samt att väcka både studerande och seniorer till förbön för studentvärlden.

 

Utåtriktat arbete
Vårt främsta mål i arbetet är att nå nya studerande. Sekulariseringen och den postmoderna livsstilen och tänkandet är våra största utmaningar. Det blir en allt större skillnad mellan dem som känner till kristen tro och dem som inte gör det. Icke-troende söker sig sällan till våra samlingar, och att nå nya måste därför ske där studerandena finns. Vi måste söka oss till studieställena, studiebostäderna och ut på nätet. Att bygga relationer blir allt viktigare. Vi vill vara församlingarnas uträckta hand i studiemiljön.


Utrustande/Ledarträning
För att evangeliet skall nå vidare till studerande som ännu inte är kristna behöver den enskilde kristne ha en önskan att så skall ske. Därför vill Studentmissionen träna de studerande i att vinna andra för Kristus. Vi vill både ge undervisning och konkret träning för studerande att dela med sig av sin tro på studieställena. Vi använder bl.a. det Smittande tro -material som IFES rekommenderat i undervisningen, och som konkret träning arrangerar vi aktioner där studerandena kan delta. Vi vill grunda smågrupper (bla öppna bibelstudiegrupper) dit det är lätt att bjuda nya med.

 

I vårt arbete vill vi fostra studerande att ta evangeliet på allvar också i sina studieämnen. Vi vill uppmuntra och stöda kristna studerande att på olika sätt delta i samtal och debatt på studieställena. För att stöda dem i detta ger vi vägkost för ett apologetiskt tänkande.

 

Kvällssamlingar, seminarier och konferenser arrangeras för att undervisa i viktiga frågor, men också för att ha ställen att bjuda in studeranden till. Undervisningen sker på biblisk grund.

 

Medarbetarnas roll är att uppmuntra, undervisa och underlätta för troende studeranden att nå andra.

 

Förbön
Vår målsättning är att fortsätta att bygga upp vårt bönenätverk, där studerande samlas och ber för sin studiemiljö och för sina icke-troende studiekompisar. Genom FSSMnytt vill vi informera seniorerna om våra förbönsbehov.

 

 

Relationer

 

Vi vill utveckla samarbetet med andra studentföreningar och de lokala församlingarna, samt värna om ett fungerande tvåspråkigt kristet studentarbete inom OPKO-FSSM. Vi vill fortsätta samarbetet med NOSA och IFES, te.x. genom gemensamma konferenser.

 

Vi arbetar för att studerande efter avslutade studier skall ta ansvar i yrkeslivet, lokalförsamlingen och missionsarbetet utanför landets gränser. Vi vill framhålla missionsarbetet så att även dagens unga finlandssvenskar ställs inför de utmaningar som missionsarbetet innebär. Vi informerar om och uppmuntrar till deltagande i bl.a. IFES teamverksamhet och de olika missionsorganisationernas preliminärutbildningar.

 

FSSMnytt går till alla medlemmar i Stödkåren. Informationen på webben utvecklas i samarbete med finskspråkiga sidan av Studentmissionen.

 

 

Ekonomi

Målet är att få ekonomin i balans. Det sker genom att vi minskar utgifterna och ökar inkomsterna. Vårt mål är att inkomsterna ska öka med 20 % varje tvåårsperiod. Detta gäller speciellt understödet från stödkåren. Varje år arrangeras två ekonomikampanjer. De genomförs i juli (understödsmedlemsavgift) och i december (julinsamling). Vi undervisar regelbundet om givande i lokalföreningarna och i FSSMnytt.

 

Vi fortsätter att ordna regelbunden studentverksamhet i de största studiestäderna, och vi satsar på att ha lokala medarbetare på dessa orter om ekonomin så tillåter. I mån av möjlighet samarbetar vi med andra organisationer och församlingar om gemensamma tjänster.

 

 

 

 

Veritas Forum

VIP

Ruttureppu.fi

ilosanomapiiri

viisikielinen.fi

Nuotta

IFES