Pirteää alkukevättä Kajaanista

Kuulumiset

Kuulumiset

 

 

Kajaanin OPKOn jäsenkokous pidettiin viime kuun lopulla. Edellisessä kirjeessä kokouksen lähestymi­sestä jo mainitsinkin. Rekisteröidyille yhdistyksille lainsäädännön puolelta tulevat velvoitteet saatiin näin hoidettua. Eräs noista velvoitteista on hallituk­sen valinta. Kokous valitsi hallitukseen kokeneita kon­kareita sekä yhden uuden jäsenen. Vuoden 2009 hallituksessa ovat Karoliina Aittola, Suvi Kela, Unna Rautiainen, Elina Ryhänen ja Vesa Vidgren. Näistä siis Elina aloittaa uutena.

Yhteislaulua

 

Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen kuuluu niin ikään jäsenkokouksen asioihin. Aiemmin jäsen­maksua ei olla peritty, mutta nyt tämä nähtiin tar­peelliseksi. Vuodelta 2009 Kajaanin OPKOn jäsen­maksuksi tuli 5 euroa varsinaisilta jäseniltä ja 10 eu­roa kannatusjäseniltä. Jäsenmaksu on hyvin konk­reettinen tapa osallistua Kajaanin OPKOn työn teke­miseen. Maksun voi suorittaa tilille Kajaanin OPKOn omalle tilille 800017-588784 ja kirjoittaa viestikenttään: "Jäsenmaksu, oma nimi".

 

Talous on Kajaanin OPKOn osalta lähtenyt nousujoh­teisesti liikkeelle (tammi 444 eur, helmi 566 eur). Kuukausittaista kannatusta voi seurata netistä (www.opko.fi/kajaani > tukijaksi?). Uskomme, että Kajaanin OPKOn työ on laadukasta ja tärkeää, ja sik­si luotamme monen haluavan taloudellisestikin kan­taa huolta Kajaanin OPKOsta. Luotamme myös sii­hen, että näinä taloudellisen horjunnan aikoina mo­net huomaavat tärkeäksi oman elämänsä ja nuorten elämän rakentamisen kestävälle perustalle. Siksi täl­laisena aikana on monia, jotka etsivät tukikohteita. Toivottavasti myös uudet ihmiset voisivat löytää Ka­jaanin OPKOn työn ja pistää lahjansa likoon.
Joskus ihmisten on vaikeaa hahmottaa OPKOn taloutta, kun on olemassa paikallisyhdistys (esim. Ka­jaanin OPKO) ja kattojärjestö (Suomen OPKO). Pai­kallisyhdistyksen kassasta (yllä mainitulta tililtä) hoi­detaan opiskelijailtojen kulut, ystäväkirjeiden posti­tukset, puhujien matkalaskut, yms. Jos jotain jää yli, se laitetaan Suomen OPKOlle (Kajaanin OPKOn viit­teellä), mistä puolestaan maksetaan allekirjoittaneet palkka (Kajaanin osuus 20%), päivärahat, matka- ja sosiaalikulut sekä osuus Suomen OPKOn keskustoi­mistokuluista (keskustoimistokulut on jyvitetty eri paikallisyhdistyksille).
Talouden positiivisten näkymien ohella esiin on tullut myös haasteita. Kajaanin ev.lut. seurakunta on tukenut Kajaanin OPKOa vuosittain 1000 eurolla. Vuosina 2008 ja 2009 avustusta ei kuitenkaan ole OPKOlle myönnetty. Kun viimeksi keskustelin Kajaa­nin kirkkoherran kanssa aiheesta, hän sanoi syyksi OPKOn näkemyksen siitä, että Raamatun mukaan paimenvirka kuuluu vain miehille. Samasta syystä Ka­jaanin ev.lut. seurakunta ei myöskään myönnä lähe­tysmäärärahoja lähetystyölle Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen (SLEY) kautta. 1000 euroa on Kajaanin OPKOlle iso raha, mutta uskomme, että hyvä työ evankeliumin julistamiseksi löytää myös ta­loudelliset tukijansa.

 

Rukousrengaskirjeet ovat ilmestyneet jo jonkin ai­kaa myös netissä. Olen kerännyt ihmisten sähköpos­tiosoitteita, niin että halukkaat voisivat saada kirjeen sähköisessä muodossa. Tarkoitus on ollut se, että kirjeen ilmestyessä lähetyslistalla olevat ihmiset sai­sivat viestin kirjeen ilmestymisestä. Olen luullut jutun olevan jo toiminnassa, mutta pari viikkoa sitten mi­nulle selvisi, ettei asia olekaan näin. Nyt homma on korjattu ja tämä kirje on ensimmäinen, josta sähkö­postiosoitteensa antaneet saavat sähköisen muistu­tuksen. Kirje on luettavissa OPKOn nettisivuilta, jo­hon sähköpostimuistutuksessa on linkki. Kun käy lu­kemassa kirjeen, voi samalla katsoa myös tulevaa opiskelijailtojen ohjelmaa sekä talouskäppyröitä ja tie­tysti tutkailla muutenkin OPKOn sivuja.

 

Yhteistyöstä Kajaanin Kansanlähetyksen kanssa mainitsin jo viime kirjeessäni. Asia on edennyt sillä tavoin, että 29.4. pidämme opiskelijaillan KL:n tilois­sa ja mietimme, voisimmeko pitää syksyn illat sa­massa paikassa. Kyseisessä illassa opetusta on pitä­mässä vankilapappi Juhani Vidgren.

Tapio Pokka opettamassa lähetystyöstä

 

Kevään toiminta on edennyt tutuissa uomissa. Itse olen nauttinut hyvistä illoista. Nyt heti mieleeni tulee erityisesti ajankohtaisaihe "löytyykö lapselle ystävää?". Aihe avasi silmiä lasten vähäiselle arvos­tukselle yhteiskunnassamme. Tämän asian puitteis­sa meillä kristityllä on paljon tehtävää. Vaikka illat ovat olleet hyviä, on kävijöitä ollut vähemmän kuin ai­van alkuvuodesta. Olen tätä hiukan ihmetellyt, sillä it­se olen levännyt leppoisessa ja keskustelevaisessa il­mapiirissä sekä innostunut tarjolla olleista evankeliu­min aarteista. Raamattupiiri on kevätpuolella toimi­nut säännöllisesti. Piirissä on käytetty ilosanomapiiri-kysymyksiä hieman sieltä täältä poimien. Nyt raamis on kuitenkin tehnyt hyvän päätöksen ja aloittanut Jo­hanneksen evankeliumin järjestelmällisen käsittelyn.

 

Rukousaiheet

 Taivaallinen Isämme kiitämme

  • opiskelijailloista ja raamiksista, joissa on ollut hy­vä olla
  • taloudellisesta huolenpidostasi
  • hyvin sujuneesta jäsenkokouksesta

pyydämme

  • intoa ja motivaatiota vuoden 2009 hallitukselle
  • että osaisimme tuoda uusia ihmisiä piiriimme ja ottaa heidät hyvin vastaan
  • talouden nousujohteisen kehityksen jatkumista

Palautelomake

Ota yhteyttä

Hämeentie 155 A 9
00560 Helsinki
(09) 612 9940
opko(at)opko.fi

Tue työtä: FI26 8318 6710 0053 04
Lisätiedot ja rahankeräyslupa


Liity jäseneksi

Veritas Forum

VIP

Ruttureppu.fi

ilosanomapiiri

viisikielinen.fi

Nuotta

IFES