Uudet säännöt

Yhdistyksen syyskokousta varten etukäteen katsottavaksi

Pieksämäen evankelisluterilaisen Opiskelija- ja Koululaislähetys ry:n säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pieksämäen evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys ry ja kotipaikka on Pieksämäen kaupunki. yhdistys on Suomen Evankelisluterilaisen Opiskelija- ja Koululaislähetys ry:n jäsen.

2§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksen on oppiperustansa mukaisesti edistää Jumalan valtakunnan leviämistä Suomen opiskelevan nuorison keskuudessa

 • johdattamalla heitä vastaanottamaan Jeesus Kristus omakohtaiseksi Vapahtajakseen ja Herrakseen

 • ohjaamalla uskova kasvamaan Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa sekä keskinäisessä yhteydessä.

 • korostamalla Raamattua Jumalan Sanana, rukouksen merkitystä ja antautumista Pyhän Hengen hallintaan sekä

 • ohjaamalla uskovia opiskelijoita voittamaan toisia Kristuksessa ja toteuttamaan Hänen lähetyskäskyään.

Oppiperusta on sama kuin Suomen Evankelisluterilaisen Opiskelija- ja Koululaislähetys ry:n. Pyhä Raamattu on meidän uskomme, elämämme ja opetuksemme yliohje ja sen mukaan kaikkea oppia on tutkittava ja arvosteltava. Ohjeenamme ovat myös Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustuskirjat.

3§ Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää hengellisiä tilaisuuksia, kursseja ja muuta niihin verrattavaa toimintaa Pieksämäellä ja sen lähiympäristössä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten kiinteää omaisuutta, harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

4§ Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi sen hallitus voi hyväksyä opiskelijan tai koululaisen, joka allekirjoittamalla omakätisesti hallitukselle osoitetun jäsenanomuksen ilmoittaa hyväksyvänsä yhdistyksen oppiperustan ja tarkoituksen.

Alle 15-vuotiaana jäseniksi liittyneitä kutsutaan juniorijäseniksi. Täysi-ikäisyyden (18 v.)

saavuttaessaan juniorijäsenten tulee ilmaista halunsa jatkaa yhdistyksen varsinaisena jäsenenä.

Kannatus-, eli seniorijäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön, joka

jäsenanomuksessaan ilmoittaa hyväksyvänsä yhdistyksen oppiperustan ja tarkoituksen. 29 vuotta

täytettyään varsinaiset jäsenet siirtyvät oman suostumuksensa mukaisesti kannatusjäseniksi.

Opiskelunsa päättänyt varsinainen jäsen voi siirtyä kannatusjäseneksi ennen määräikää sekä

opintoja jatkava varsinainen jäsen saa hallituksen luvalla jatkaa varsinaisena jäsenenä määräajan

jälkeen. Yhdistyksen jäsenet maksavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään

yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai

sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksen

hallituksella on asianosaista kuultuaan oikeus erottaa jäsen, jonka se katsoo toimivan vastoin

yhdistyksen oppiperustaa tai sääntöjä. Jäsenellä on oikeus saattaa asia yhdistyksen kokouksen

ratkaistavaksi. Valitus on tehtävä 30 vuorokauden kuluttua erottamispäätöksestä.

5§ Hallitus

Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu kolmesta kahdeksaan (3...8) varsinaista jäsentä ja yhdestä kolmeen (1...3) varajäsentä. Varajäseniä valittaessa on mainittava, kuka on ensimmäinen, toinen ja kolmas varajäsen. Hallituksen varsinaiset ja varajäsenet valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa varsinaiset jäsenet kahdeksi ja varajäsenet yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Edellisen toimikauden jäsen voidaan valita uudelleen. Hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen varsinaisia jäseniä tai Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys ry:n tai tämän jäsenjärjestön jäseniä, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta ja jotka hyväksyvät Pieksämäen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja koululaislähetys ry:n oppiperustan.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu taloudenhoitajan.

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä taloudenhoitajan tulee olla vähintään 18-vuotias. Sihteerin

hallitus voi valita joko keskuudestaan tai yhdistyksen jäsenistä. Jos hallituksen jäsen siirtyy

kannatusjäseneksi ennen toimikautensa loppua, saa hän hoitaa tehtäviään seuraavaan

vuosikokoukseen asti.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja

vähintään puolet hallituksen äänivaltaisista jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja niihin

luettuna. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä

tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi valita vuodeksi kerrallaan hallituksen ulkopuolisen, neuvoa-antavan kannatusjäsenen,

jolla on hallituksen kokouksissa puheoikeus. Hallituksella on oikeus kutsua kokouksiin

tarpeellisiksi katsomiaan henkilöitä, joilla on puheoikeus.

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai taloudenhoitaja,

kukin yksin.

7§ Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajille ainakin kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

8§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on julkaistava

vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta kaikille jäsenille postitettavassa ohjelmalehtisessä

tai paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Vuosittain pidetään yksi (1) varsinainen yhdistyksen kokous: vuosikokous helmi-maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi

kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti määrättyä

asiaa varten pyytää.

Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on kullakin yksi ääni sekä puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Kannatusjäsenillä ja juniorijäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei

äänioikeutta. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan

ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Äänestys suoritetaan suljetuin lipuin,

jos yksikin jäsen sitä vaatii.

Yhdistyksen vuosikokouksessa:

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

 • vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus,

 • vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös,

 • valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle,

 • vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma alkaneelle vuodelle,

 • esitellään yhdistyksen talousarvio alkaneelle vuodelle,

 • valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa sekä tälle/näille varatilintarkastajat sekä muut tarvittavat toimihenkilöt,

 • vahvistetaan jäsenmaksun suuruus,

 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,

 • valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys ry:n kokoukseen sekä

 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on siitä kirjallisesti

ilmoitettava hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

9§ Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjen muutosehdotus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle. Se käsitellään

hallituksen valmistelemana seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, jossa sen tulee hyväksytyksi

tullakseen saada kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Jotta päätös sääntöjen muuttamisesta tulisi voimaan, sen on sen saatava myös Suomen

Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys ry:n hallituksen hyväksyminen.

10§ Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä samalla tavoin kuin sääntöjen muuttamisesta on 9 §:ssä

sanottu.

Jos yhdistys purkautuu, sen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti yhdistyksen

purkupäätöksen hyväksyneen yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla.

11§ Yhteistyö

Yhdistyksen suhteista muihin järjestöihin päättää hallitus ottaen huomioon, sen että yhdistys voi olla yhteistyössä vain sellaisen kristillisen järjestön kanssa jonka tarkoitus on sopusoinnussa yhdistyksen tarkoituksen kanssa.

Yhdistyssäännöt on käsitelty ja hyväksytty Pieksämäen OKO:n hallituksen kokouksessa syksyllä 2008.

Pekka Ryhänen on uudistanut säännöt Kuopion ev.lut. Opiskelija- ja koululaislähetys ry:n sääntöjen pohjalta elokuussa 2008.

Palautelomake

Ota yhteyttä

Hämeentie 155 A 9
00560 Helsinki
(09) 612 9940
opko(at)opko.fi

Tue työtä: FI26 8318 6710 0053 04
Lisätiedot ja rahankeräyslupa


Tapahtumat | Pieksämäki

Ohjelmaa ei ole vielä julkaistu.
Liity jäseneksi

Veritas Forum

VIP

Ruttureppu.fi

ilosanomapiiri

viisikielinen.fi

Nuotta

IFES