OPKOn säännöt

OPKOn säännöt

Suomen Evankelisluterilaisen Opiskelija- ja Koululaislähetyksen säännöt

Patentti-ja rekisterihallituksen 22.09.2002 hyväksymät

 Lataa Suomen OPKOn säännöt

I YLEISTÄ

1§ Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on suomeksi Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys, ruotsiksi Finlands Evangelisk-lutherska Student- och Skolungdomsmission. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistystä sanotaan jäljempänä liitoksi.

2§ Liiton tarkoitus. Liiton tarkoituksena on Pyhän Raamatun, Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustuskirjojen sekä oppiperustansa mukaisesti edistää Jumalan valtakunnan leviämistä Suomen opiskelevan nuorison keskuudessa.
- johdattamalla heitä vastaanottamaan Jeesus Kristus omakohtaiseksi Vapahtajakseen ja Herrakseen,
- ohjaamalla uskovia kasvamaan Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa ja keskinäisessä yhteydessä,
- korostamalla Raamattua Jumalan sanana, rukouksen merkitystä ja antautumista Pyhän Hengen hallintaan sekä
- ohjaamalla uskovia opiskelijoita voittamaan toisia Kristukselle ja toteuttamaan Hänen lähetyskäskyään.

3§ Toiminta-ala. Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto toimii jäsentensä yhteistoimintaelimenä suunnitellen, ohjaten ja toteuttaen näiden yhteistä ja keskinäistä työskentelyä. Liitto järjestää ja hoitaa jäsentensä yhteisiä hengellisiä kokouksia ja toimii työnantajana liiton työntekijöille. Liitto pyrkii laajentamaan hengellistä työtään sellaisille alueille tai työaloille, joilla mikään sen jäsenyhdistys ei vielä toimi. Liitto harjoittaa kustannus-, kirjakauppa- ynnä muuta julkaisutoimintaa. Liiton toiminta ei kuitenkaan tarkoita voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkimista siihen osallisille.

II JÄSENYYS

4§ Varsinaiset jäsenet. Liiton varsinaisiksi jäseniksi sen hallitus voi hyväksyä rekisteröityjä kristillisiä opiskelija- ja koululaisyhdistyksiä, joiden säännöt se hyväksyy, sekä yksityisiä henkilöitä. Jäsenten on hyväksyttävä liiton tarkoitus ja oppiperusta. Jäljempänä varsinaisia jäseniä kutsutaan jäsenyhdistyksiksi ja henkilöjäseniksi.

Jäseneksi pyrkivän on jätettävä liiton hallitukselle kirjallinen jäsenanomus.

Alle viisitoistavuotiaana jäseniksi liittyneitä varsinaisia henkilöjäseniä kutsutaan juniorijäseniksi. Täysi-ikäisyyden (18 v.) saavuttaessaan juniorijäsenten tulee ilmaista halunsa jatkaa liiton jäsenenä.

5§ Kannatus- ja kunniajäsenet. 29 vuotta täytettyään varsinaiset henkilöjäsenet siirtyvät kannatusjäseniksi. Opiskelunsa päättänyt jäsen voi siirtyä suostumuksensa mukaisesti kannatusjäseneksi ennen määräikää sekä opintoja jatkava jäsen saa hallituksen luvalla jatkaa vuoden kerrallaan varsinaisena jäsenenä 29 vuotta täytettyään opintojensa päättymiseen saakka. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Liiton kannatusjäseniksi voi sen hallitus hyväksyä oikeuskelpoisia yhteisöjä sekä yksityisiä henkilöitä. Kannatusjäsenen on hyväksyttävä liiton tarkoitus ja oppiperusta.

Liiton kunniajäseneksi voi sen hallitus kutsua yksityisiä henkilöitä.

6§ Liitännäisjäsenet. Liiton liitännäisjäseneksi sen hallitus voi hyväksyä rekisteröityjä kristillisiä opiskelijayhdistyksiä, joiden sääntöjen se katsoo olevan riittävän yhtenevät liiton sääntöjen kanssa. Liitännäisjäsenten on hyväksyttävä liiton tarkoitus lukuun ottamatta Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustuskirjoja.

7§ Erottaminen. Liiton hallitus voi erottaa jäsenen, jonka se katsoo toimivan vastoin liiton tarkoitusta tai joka rikkoo liiton sääntöjä.

Liiton hallitus voi erottaa jäsenen, joka pyynnöstä huolimatta ei ilmaise haluaan jatkaa liiton jäsenenä.

Jäsenellä on oikeus saattaa jäsenyydestä erottaminen liiton kokouksen ratkaistavaksi. Valitus on tehtävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä.

Jäsen voi kirjallisesti ilmaista liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle halunsa erota liiton jäsenyydestä tai ilmoittaa eroamisestaan liiton kokouksessa.

8§ Jäsenmaksu. Liiton varsinaiset jäsenet, kannatus- ja kunniajäsenet sekä liitännäisjäsenet maksavat vuosittain liitolle jäsenmaksun. Jäsenmaksujen suuruudet määrätään liiton varsinaisessa kokouksessa, erikseen kullekin jäsenryhmälle.

III LIITTOKOKOUS

9§ Äänioikeus. Äänioikeus on liiton varsinaisilla jäsenillä. Jäsenyhdistykset saavat lähettää 15 vuotta täyttäneitä varsinaisia henkilöjäseniään äänioikeutettuina edustajina niin monta kuin jäsenyhdistyksellä näitä on. Liiton varsinaisilla henkilöjäsenillä on äänioikeus täytettyään 15 vuotta. Jokaisella edustajalla ja äänioikeutetulla henkilöjäsenellä on liittokokouksessa vain yksi ääni.

Liiton kannatus- ja kunniajäsenillä ja alle 15 -vuotiailla varsinaisilla jäsenillä ei ole äänioikeutta, vaan ainoastaan läsnäolo- ja puheoikeus. Jäsenyhdistysten kannatusjäsenillä on vastaavasti läsnäolo- ja puheoikeus. Liitännäisjäsenillä ei ole ääni- eikä läsnäolo-oikeutta liiton kokouksissa.

10§ Kokoukset. Liiton varsinainen kokous pidetään viimeistään huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, jos kokous niin päättää, liiton hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä tiettyä asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

Liiton kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu julkaistaan jossain valtakunnallisesti ilmestyvässä päivälehdessä sekä toimitetaan jäsenyhdistyksille lisäksi kirjeellisesti, viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

Liiton kokoukset pidetään yhdistyksen kotipaikkakunnalla tai edellisen kokouksen määräämällä paikkakunnalla.

11§ Äänestys. Liiton kokouksessa päätökset tehdään, ellei jäljempänä toisin sanota, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. Jos joku paikalla oleva jäsen vaatii, on äänestys toimitettava suljetuin lipuin.

12§ Kokousasiat. Liiton varsinaisessa kokouksessa

- luetaan liiton oppiperusta,
- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
- käsitellään hallituksen kertomus liiton toiminnasta edelliseltä toimintakaudelta,
- päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
- valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,
- valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä,
- käsitellään kuluvan toimintakauden talousarvio ja päätetään jäsenmaksujen suuruudet,
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jos jäsen haluaa jonkin asian liiton varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi, siitä on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tammikuun loppuun mennessä.

IV HALLITUS JA HALLINTO

13§ Hallituksen kokoonpano. Liittoa edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu kaksitoista (12) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee liiton varsinainen kokous. Hallituksen varsinaisten jäsenten toimintakausi on kaksi vuotta ja varajäsenten yksi vuosi. Varajäseniä valittaessa on mainittava, kumpi heistä on ensimmäinen varajäsen.

Hallitukseen tulee valita jäsenet siten, että vähintään neljä varsinaisista jäsenistä on liiton varsinaisten jäsenten ja vähintään neljä kannatusjäsenten piiristä.

Hallituksen jäsenen pitää olla joko liiton tai jäsenyhdistyksen henkilöjäsen, joka on täyttänyt 18 vuotta ja joka hyväksyy oppiperustan.

Vuosittain on erovuorossa kuusi (6) varsinaista jäsentä ja varajäsenet. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen. Liiton ensimmäisen toimintavuoden jälkeen varsinaisten jäsenten erovuoro ratkaistaan arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan.

Liiton pääsihteerillä on hallituksen kokouksissa puheoikeus.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin.

14§ Päätöksenteko. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on puolet (1/2) sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja niihin luettuna. Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. Hallituksen koollekutsuja voi hallituksen toimeksiannosta kutsua kokoukseen tarpeellisiksi katsomiaan henkilöitä asiantuntijoiksi, joilla on puheoikeus.

15§ Tilikausi. Liiton tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Tilit tulee jättää tilintarkastajille viimeistään kolme(3)viikkoa ennen liiton varsinaista kokousta.

16§ Nimenkirjoittajat. Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja, jompikumpi varapuheenjohtaja, pääsihteeri tai muu hallituksen määräämä liiton toimihenkilö, kukin yksin.

17§ Hallinto. Liiton hallitus valitsee ja kutsuu tarpeen vaatiessa pääsihteerin ja muut liiton työntekijät sekä päättää heidän palkkauksestaan ja tehtävistään.

Hallitus voi asettaa alaisuudessaan toimivia tarvittavia valio- ja toimikuntia sekä päättää niiden tehtävistä ja toimivallasta.

18§ Yhteistyö. Liiton suhteista muihin Suomessa toimiviin järjestöihin sekä kansainvälisiin järjestöihin päättää hallitus.

Liitto voi olla yhteistyössä vain sellaisten kristillisten järjestöjen kanssa, joiden tarkoitus on sopusoinnussa liiton tarkoituksen ja oppiperustan kanssa.


19§ Omaisuuden luovutus ja kiinnitys. Yhdistyksen hallitus voi ilman yhdistyksen kokouksen päätöstä myydä, vaihtaa tai kiinnittää yhdistyksen omaisuutta.

V SÄÄNTÖMUUTOKSET JA PURKAMINEN

20§ Sääntömuutokset. Liiton sääntöjen muutosehdotus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle. Se käsitellään hallituksen valmistelemana liiton seuraavassa varsinaisessa kokouksessa sekä sen jälkeen vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä toisessa liittokokouksessa, ja sen tulee saada puolelleen ensimmäisessä kokouksessa yli puolet ja toisessa kokouksessa vähintään 3/4 annetuista äänistä, jotta se tulisi hyväksytyksi.

Pykälän 2 tai pykälän 13 3.momentin tai tämän momentin muuttamiseen vaaditaan yksimielisyys liiton toisessa kokouksessa.

21§ Päätös liiton purkamisesta on tehtävä samalla tavalla kuin sääntöjen muuttamisesta pykälän 20 ensimmäisessä momentissa on määrätty.

Selvitystoimet. Jos liitto purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä liiton tarkoituksen edistämiseen purkamispäätöksen lopullisesti hyväksyneen liittokokouksen päättämällä tavalla.