International Students

International Students

Dear International Student,

Under construction. More information on 1.8.19

More information

For more information contact our staff worker Tomi Koho, tomi.koho@opko.fi or +358407498054